ما در کافه ترجمه کار های تحقیقات را برای شما آسان نموده ایم اگر نیاز به استخراج مقاله از پایان نامه خود می باشید ما با بکارگیری بهترین  محققین این کار را برای شما انجام میدهیم

برای استخراج مقاله به موارد زیر توجه میکنیم 

- تکراری نبودن عنوان مقاله
2- توجه به موضوعات و تحقیقات بروز که شانس پذیرفته شدن مقاله را بسیار بالا میبرد
3- اکتفا نکردن به نقل قول از مقاله های دیگر و سایر تحقیقات و داشتن حرفی نو در موضوع و شیوه انجام مقاله
4- جمع آوری عصاره کلی پایان نامه در 10 الی 15 صفحه با ساختار زیر:
عنوان، چکیده، کلیدواژه ها، مقدمه، مرور پیشینه تحقیق و بررسی مبانی نظری، روش تحقیق، سئوالات و فرضیات و مدل مفهومی، تحلیل داده ها و نتیجه گیری، فهرست منابع مورد استفاده.
و ... 

 

برای کسب اطلاعت بیشتر با ما تماس بگیرید