مدت زمان تحویل و هزینه ترجمه انگلیسی به فارسی

هر ۲۵۰ کلمه یک صفحه استاندارد محسوب میشود

  تعداد صفحات تخفیف عادی نیمه فوری فوری
  ۱ الی ۱۰ ۰ ۳۹۰۰ تومان۱ الی ۳ روز ۵۳۰۰ تومان۱ الی ۲ روز ۶۷۰۰ تومانحداکثر ۱ روز
  ۱۰ الی ۲۵ ۵٪ ۳۷۰۰ تومان۴ الی ۶ روز ۵۰۰۰ تومان۳ الی ۵ روز ۶۳۵۰ تومانحداکثر ۳ روز
  ۲۵ الی ۵۰ ۱۰٪ ۳۵۰۰ تومان۷ الی ۱۲ روز ۴۷۸۰ تومان۵ الی ۸ روز ۶۰۰۰ تومانحداکثر ۵ روز
  ۵۰ الی ۱۰۰ ۱۵٪ ۳۳۰۰ تومان۱۲ الی ۲۴ روز ۴۵۰۰ تومان۱۰ الی ۱۵ روز ۵۷۰۰ تومانحداکثر ۱۰ روز
  بیش از ۱۰۰ صفحه ۲۰٪ ۳۱۰۰ تومانبیش از ۲۴ روز ۴۳۰۰ تومانبیش از ۱۶ روز ۵۳۰۰ تومانبیش از ۱۱ روز