مدت زمان تحویل و هزینه ترجمه فارسی به انگلیسی

هر ۲۵۰ کلمه یک صفحه استاندارد محسوب میشود

  تعداد صفحات تخفیف عادی نیمه فوری فوری
  ۱ الی ۱۰ ۰ ۷۸۰۰ تومان۱ الی ۴ روز ۱۰۸۰۰ تومان۱ الی ۲ روز ۱۳۵۰۰ تومانحداکثر ۱ روز
  ۱۰ الی ۲۵ ۵٪ ۷۴۰۰ تومان۵ الی ۷ روز ۱۰۲۰۰ تومان۳ الی ۵ روز ۱۲۸۰۰ تومانحداکثر ۳ روز
  ۲۵ الی ۵۰ ۱۰٪ ۷۰۰۰ تومان۸ الی ۱۲ روز ۹۷۰۰ تومان۶ الی ۸ روز ۱۲۱۰۰ تومانحداکثر ۶ روز
  ۵۰ الی ۱۰۰ ۱۵٪ ۶۶۳۰ تومان۱۳ الی ۲۵ روز ۹۱۸۰ تومان۹ الی ۱۶ روز ۱۱۵۰۰ تومانحداکثر ۱۲ روز
  بیش از ۱۰۰ صفحه ۱۸٪ ۶۴۰۰ تومانبیش از ۲۶ روز ۸۸۵۶ تومانبیش از ۱۷ روز ۱۱‍۱۰۰ تومانبیش از ۱۲ روز