رشته برق

 

کد مترجم 558

بهبود ساختار مغناطیسی به منظور داشتن حداقل حساسیت نسبه به عدم تطبیق افقی

1-1- چکیده

انتقال توان بی­سیم (WPT) یک گذینه ایمن، با دوام و دارای قابلیت اطمینان بالا به عنوان یک راه حل برای انتقال توان الکتریکی معرفی شده است. WPT برای محدوده توانهای پایین در تجهیزات الکترونیکی و مهندسی پزشکی و در محدوده توانهای بالاتر به عنوان شارژر خودروهای الکتریکی و قطارهای برقی مورد توجه واقع شده است. عملکرد یک شارژر بی­سیم با استفاده از کوپل مغناطیسی به ساختار مدار جبرانساز و ضریب کوپل مغناطیسی وابسته است. ضریب کوپل مغناطیسی با تغییرات فاصله عمودی و افقی نسبت به حالت تطبیق کامل، دچار تغییرات می­شود. یک کوپلر مغناطیسی مناسب باید حداکثر مقدار ضریب کوپل مغناطیسی و حداقل مقدار حساسیت ضریب کوپل مغناطیسی نسبت به misalignment (هرجا نوشته شده عدم تطبیق مراکز صفحات) را از خود نشان دهد ( یا داشته باشد). در این مقاله با ارائه یک روش جهت بهینه سازی ساختار مغناطیسی معرفی شده است که می­تواند حساسیت را به کمتر از  50% کاهش دهد. با مقایسه طرح سنتی اولیه و طرح بهینه سازی شده که در آن علاوه بر 13 % کاهش حساسیت، حجم فریت کمتری نسبت به طرح اولیه استفاده کرده است اهمیت استفاده از این رویکرد مشخص می­شود( یا یک جمله معادل). چنین طراحی سبب می­شود تا علاوه بر کاهش هزینه، مدار مجموعه شارژر کمترین تاثیر را از شرایط عدم تطبیق بپذیرد.

 

Enhancing Circular Magnetic Structure in order to Minimize Sensitivity to Lateral Misalignment

1-1- Abstract

Wireless Power Transfer (WPT) is a safe, lasting and highly reliable solution for transferring electrical power. WPT is employed for low power ranges in electronic devices and biomedical equipments and higher ranges of power for charging electric vehicles and electric trains. Performance of a wireless charger using magnetic coupling depends on the structure of the compensating circuit and magnetic coupling coefficient. Magnetic coupling coefficient varies by lateral and vertical variations of distance compared to complete alignment. An appropriate magnetic coupler should represent maximum magnetic coupling coefficient and minimum magnetic coupling coefficient sensitivity to misalignment. In this article, a method is proposed for enhancing magnetic structure which can reduce sensitivity less than 50%. Comparing primary conventional design and enhanced design in which lower ferrite has been used in addition to 13% reduction in sensitivity; the importance of this approach is highlighted. Such design reduces costs and is less influenced by misalignment conditions.

 

 

رشته حقوق

 

کد مترجم 27

توافق هسته ای و پیامدهای آن برای خرده بورژوازی ایران

کارل مانهایمدر کتاب ایدئولوژی و اتوپیاخرده بورژوازی را یکی از پایگاه های اجتماعی ایدئولوژی محافظه کاری به عنوان واکنشی فکری و سیاسی نسبت به روند تخریب جهان کهن می داند. او اشاره می کند که در اروپا خرده بورژوازی به همراه طبقات سنتی دیگر در برابر نوسازی اداری و مالی مقاومت کرد و نگران از دست دادن سرمایه کوچک خود بود. ضدیت با انقلاب های مترقی (از جمله انقلاب کبیر فرانسه) و هم چنین ضدیت با مدرنیسم و سکولاریسم از ویژگی های خرده بوروازی اروپایی بود. در ایران نیز خرده بورژوازی شباهت های کلی زیادی با این تعریف ارائه شده دارد.

Iran nuclear deal and its consequences for the petite bourgeoisie

In Ideology and Utopia, Karl Mannheim defines petite bourgeois as a social base of conservatism ideology as an intellectual and political reaction to the destruction of the old world. He points out that in Europe, the petite bourgeoisie, along with traditional classes, resisted against administrative and financial modernization and was afraid of losing its little capital. Acting against progressive revolutions (including the French Revolution), as well as  against modernism and secularism were features of European petite bourgeoisie. In Iran, the petite bourgeoisie has a lot of similarities with this definition.