تخصصی بودن ترجمه یکی ازمهم ترین دغدغه های مشتریان بخش ترجمه می باشد .

. مرکز کافه ترجمه ، با استخدام مترجم متخصص داخلی و خارجی و برگزاری آزمون استخدامی با رعایت استانداردهای بالا  در این بخش ، مجرب ترین مترجمین  را در رشته های دانشگاهی گوناگون جذب می نماید .

تمام سفارش های ثبت شده در کافه ترجمه به مترجمین متخصص آن بخش سپرده می شود و تمام ترجمه های انجام شده توسط مترجمین متخصص ما توسط مدیر گروه آن بخش بازخوانی و در صورت نیاز ویرایش میگردد . 

تخصصی بودن ترجمه انجام شده در کافه ترجمه تضمین شده می باشد