کافه ترجمه با استخدام مترجمین در اکثر زبان های رایج این امکان را به شما میدهد تا بتوانیم بهترین خدمات را به زبان های مختلف و زمینه های مختلف به شما ارایه دهیم . برخی از زبان های قابل ترجمه در کافه ترجمه :
انگلیسی به فارسی         عربی به فارسی        ترکی به فارسی       چینی به فارسی 
فارسی به انگلیسی         فارسی به عربی        فارسی به ترکی       فارسی به چینی 

آلمانی به فارسی             فرانسه به فارسی      روسی به فارسی    ژاپنی به فارسی 
فارسی به آلمانی             فارسی به فرانسه      فارسی به روسی     فارسی به ژاپنی