کد مترجم 134

نورپردازی های نادرست و اشتباهی که در فضاهای شهری رخ می دهد نه تنها موجب اختلال در کیفیت فضاها می شود بلکه بخش زیادی از نور تولید شده توسط چراغ ها صرف روشن کردن نقاط و فضاهایی می شود که هدف نورپردازی نبوده و به این ترتیب باعث ایجاد آلودگی نوری می شود و مقادیر زیادی از انرژی برق هدر می رود . به این منظور بحث کارایی انرژی مطرح می شود که طراح باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب کیفیت های محیطی و مقادیر نور لازم برای روشن کردن و جلوه دادن به هر فضا ، در جهت استفاده بهینه از انرژی گام بردارد. با توجه به اینکه هدف از این پژوهش شناسایی راه هایی برای کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از ایجاد آلودگی نوری است، به همین منظور در این پژوهش ابتدا کارایی انرژی و عوامل موثر بر آن را بررسی کرده که می توان به روش ها و حالات نورپردازی ، تجهیزات و  ... اشاره کرد. 

ترجمه

Wrong or inaccurate lighting taking place in urban areas not only disturbs the quality of the area, but also a large fraction of the light produced by the lamps is wasted by illuminating areas where were not the target of lighting, so it will cause light pollution and a high amount of energy will be lost. Thereupon, the issue of energy efficiency arises, in which the designer has to move towards the optimal use of energy by considering all aspects of environment quality and the amount of light required to illuminate an area. According to the fact that the purpose of this study is to identify methods to reduce energy consumption and prevent light pollution, the energy efficiency and factors affecting it, namely the methods and modes of lighting, equipment, etc., are first investigated.