کد مترجم: 2

تست عملکرد شيطانک و نشتی خارجی : رگالتَر را بر رٍی فیکسچر هربَطِ قرار دّیذ. بَبیي را در حالت بستِ قرار دادُ ٍ فشار ٍرٍدی را بِ اًذازُ ی 2 برابر فشار کاری اعوال کٌیذ. حال قلوَ را بِ هایع ًشتی یاب آغشتِ کردُ ٍ بَسیلِ آى ًشتی خارجی تواهی اجسای خارجی ٍ اتصاالت رگالتَر هرحلِ 2 را کٌترل ًواییذ. در ایي حالت فشار خرٍجی ًشاى دادُ شذُ بر رٍی ًوایشگر )گیج( هی بایست 2Bar.0 باشذ.چٌاًچِ عولیات فَق بِ درستی اًجام گیرد؛ عولکرد شیطاًک ًیس صحیح است.

ترجمه

Detent performance and external leakage test: put the Regulator on the related Fixture. Put the Bubbin in the closed state and apply the input pressure as much as twice of working pressure. Now, soiled the brush with leakage-detector liquid. So control the external leakage of all external parts and components of second stage regulator. In this case, the output pressure shown on monitor (guage) shoulb be 0.2 Bar. If the above operationperformed correctly, the detent performance is also correct.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

کد مترجم: