کد مترجم 134

دراینتحقیقروشجدیديبراي تشخیصمحلپلاكارائه  شدهاست. برای یک نمایش کارآمد، تصاویر پلاک  به نواحی  محلی مختلف تقسیم می شوند و از این طریق هیستوگرام های LBP استخراج می شوند و به یک هیستوگرام  مشخصه الحاق می شوند.در ابتدا ، هر یک  از تصاویر را بهیکتصویر 60*160 نرمالشده تبدیل می کنیم سپس به  ناحیه های همپوشان  تقسیم می کنیم . 

 

ترجمه

The purpose of this study is to propose a new method to recognize the license plate position. License plate images are divided into different areas to have a more efficient display. This way, LBP histograms will be extracted, which will be attached to a characteristic histogram. To do so, first, each individual image is transformed into a normal 160*160 image, then they are divided into overlapping areas.