ویرایش نگارشی
ویرایش متون ترجمه شده یک کار بسیار تخصصی می باشد مخصوصا در متون ترجمه شده به انگلیسی یعنی وقتی متن از فارسی به انگلیسی ترجمه شده باشد نیاز به ویرایش نگارشی توسط افراد متخصص اجتناب ناپذیر است . ما در کافه ترجمه برترین مترجم های خود را برای ویرایش متون شما انتخاب نموده ایم . 
کافیست ثبت نام کنید