تمامی خدمات ما مشمول 72 ساعت گارانتی از زمان تحویل متن ترجمه شده به مشتری می باشد به طوری که اگر مشتری هرگونه ایرادی در فن ترجمه یا تایپ آن مشاهده نماید و ظرف مدت 72 ساعت برای ما پیام بگذارد یا تلفنی تماس بگیرد ما ملزم به برطرف کردن تمامی ایرادات وارده می باشیم. لازم به ذکر است که مرکز به ازای هر 24 ساعت تاخیر در تحویل متن ترجمه شده ملزم به بازپرداخت %10 از هزینه سفارش می باشد.