رشته کامپیوتر

کد مترجم41

The explanation: We used the function DEFINE to set up our FIRST function. DEFINE takes as its argument a list containing the function definition. Note that we took more than one line to enter the function definition. This will generally be the case. Lisp will wait to see a matched set of parentheses. If you are not careful with the parentheses, you may have to do a lot of retyping. We can't explain everything about the form of the function definition at this point in the book. Suffice it to say that you must enter your functions in the above form. The first element in the function definition list is the name of the function you are defining, in this case, FIRST. The names that may be used for a function are the same as those for an alphabetic atom name.

 

تعریف: ما از تابع DEFINE برای تنظیم تابع FIRST استفاده کردیم. DEFINE فهرستی از تعاریف تابع را به عنوان آرگومان می­گیرد. توجه داشته باشید که ما از بیشتر از یک خط برای تعریف تابع استفاده می­کنیم. این مورد همیشه امکان پذیر است. Lisp منتظر مجموعه­ای از پرانتزهای هماهنگ است. اگر شما در مورد پرانتزها احتیاط نکنید، باید مجددا دستورات را تایپ کنید. ما در این قسمت از کتاب نمی­توانیم در مورد شکل تعریف تابع توضیحی بدهیم. فقط ذکر این نکته کافی است که شما باید توابع خود را به شکل فوق وارد نمایید. اولین جزء در فهرست تعریف تابع، نام تابعی است که تعریف می­نمایید، یعنی در این مورد FIRST. اسامی که برای یک تابع مورد استفاده قرار می­گیرند با نام الفبایی یک اتم یکسان هستند.

 

رشته فلسفه

 

کد مترجم: 56

halfoftwentiethcentury a newtrendofphilosophycameintoexistenceknownaslogicalpositivism.Withthe establishmentofViennaCirclein1928,thistrendofphilosophycameintoexistence.Withthechairmanshipof MoritzSchlick,agroupof philosophersandscientistswithalittlephilosophicalknowledgewerecombinedin ViennaCircleandtheyexpressedtheirdissatisfactionwiththephilosophythatwereprevalentatthat time.They declaredthisphilosophy asunscientific,speculativeand nonempirical.Thusbasedonscienceandexperience they triedtogiveanewturninphilosophy andtherebythey expressedtheirreactionagainstallspeculation. Speculativephilosophyinthepast,accordingtothem,lookedallkindsoftruthandvalidity.So,theywantedto introduceanewtypeofphilosophy abandoningallspeculationinphilosophy.Itisadifficulttasktosaywhat metaphysicsis.Butstillthere arecertainconceptionsaboutit.Philosophersofancientandmedievalperiod thoughtthatmetaphysicshastobedefinedbyitssubjectmatter,asitisfoundinotherdisciplinesofscience. Theythoughtthatmetaphysicsisasciencewhichstudies„beingassuch‟or„thefirstprincipleoftheuniverse‟ or„thingswhichareunchangeable.‟Butthisdefinitionofmetaphysicsisnolongeracceptablebecausethereare manyphilosophicalproblemssuchas,theproblemoffreewillortheproblemofmentalandphysical,whichare notrelatedtothefirstprincipleorunchangingthingsbutstilltheseare now consideredastheproblemsof metaphysics.

در تاریخ فلسفه ی غربی، فلاسفه مختلفی در زمان های متفاوتی بر فلسفه تسلط داشتند. در نیمه ی اول قرن بیستم روندی نوین از فلسفه تجربه شد که اثبات گرایی منطقی نامیده می شد. با پایه گذاری تشکل وین (حلقه وین) در 1928، این روند از فلسفه تجربه شد. با ریاست موریتس اسکلیک، گروهی از فلاسفه و دانشمندانی که دانش کمی در رابطه با علوم فلسفی داشتند، در تشکل وین گرد آمدند و نارضایتی خود از فلسفه ای که در آن زمان مرسوم شده بود را اعلام کردند. آنها این فلسفه را غیر علمی، وابسته به حدس و گمان، و غیر تجربی می دانستند. پس تلاش کردند تا بر مبنای علم وتجربه تغییری جدید در فلسفه ایجاد کنند و در نتیجه عکس العمل خود در مقابل همه ی این گمانه زنی ها را اعلام کردند. طبق نظر آنها، فلسفه ی وابسته به حدس و گمان در گذشته از هر جهت دارای صحت و اعتبار بود. بنابراین خواستار معرفی نوع جدیدی از فلسفه شدند تا از همه ی گمانه زنی ها در فلسفه رهایی یابند. بیان چیستی علوم مابعدالطبیعه وظیفه ای دشوار است. ولی هنوز هم مفاهیم خاصی در رابطه با آن وجود دارد. فلاسفه ی باستانی و دوره ی قرون وسطی تصور می کردند که علوم مابعدالطبیعه هنگامی که در اصول دیگرعلمی مشاهده می شوند، باید از طریق موضوع اصلی خودش تعریف شوند. آنها تصور می کنند مابعدالطبیعه علمی است که به مطالعه ی "بودن همانطور که هست" یا "اولین اصل جهان" یا "چیزهایی که غیر قابل تغییر هستند" می پردازد. ولی این تعریف از مابعدالطبیعه دیگر قابل قبول نیست زیرا مشکلات فلسفی زیادی از جمله مشکل آزادی اراده یا مشکل روحی و جسمی در آن وجود دارند که مربوط به اصول اولی یا چیزهای تغییر ناپذیر نیستند ولی هنوز هم به عنوان مشکلات علوم مابعدالطبیعه مورد بررسی قرار می گیرند.