کد مترجم: 12

کارشناسی ارشد - مهندسی معماری کشتی- هیدرومکانیک

رزومه: دانشگاه امیر کبیرانگلیسی به فارسیمهندسی کشتی سازی - مهندسی معماری کشتی - فنی مهندسی