کد مترجم: 2

کارشناسی ارشد - ترکی استانبولی

رزومه: صنایع