کد مترجم: 40

کارشناسی ارشد - برق مخابرات

رزومه: بیش از 5 سال سابقه ترجمه در شرکت های مختلف